MANAGEMENT

Balram Maharjan
Chief Executive Officer

Balram Maharjan

Dilip Kumar Maharjan
Chairperson / Chef

Dilip Kumar Maharjan

Prakash Shrestha
Sr. Chef

Prakash Shrestha

ADVISOR

Dipendra Singh
Advisor

Dipendra Singh

Roopesh Shrestha
Advisor

Roopesh Shrestha

INDUSTRY PARTNERS